Zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie

notariusz świadczy usługi w zakresie dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Notariusz dokonuje czynności w języku polskim, zaś w przypadku gdy osoba nie zna języka polskiego, możliwe jest dokonanie tej czynności przy obecności tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje czynności w Kancelarii, zaś poza nią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (m.in. stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna klienta). W zakresie dokonywanych czynności porady prawne udziale są klientom bezpłatnie, a zatem zachęcamy do kontaktu celem zasięgnięcia informacji dotyczącej zamierzonej czynności notarialnej, koniecznych do przedłożenia dokumentów i możliwych opłat.

Notariusz dokonuje
następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne (w tym m.in. umowy, testamenty, pełnomocnictwa, ugody)

  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

  3. sporządza poświadczenia (w tym poświadczenia podpisu, zgodności odpisu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumenty, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu)

  4. doręcza oświadczenia

  5. spisuje protokoły

  6. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty

  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

  8. sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów