KLAUZULE INFORMACYJNE

„Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że wszelkie dane osobowe udostępniane przez Państwa przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych i tylko w takim zakresie w jakim wymagane są do dokonania czynności notarialnych. Administratorem danych osobowych jest notariusz. Stosownie do stanowiska Krajowej Rady Notarialnego z dnia 4 czerwca 2018 roku art. 15 ust. 1 i 3, art. 19 i art. 21 Rozporządzenia 2016/679 nie mają zastosowania do notariusza w zakresie dokonywanych przez niego czynności notarialnych, jak też innych podejmowanych przez niego w tym zakresie czynności przygotowawczych”.


„Ponadto informujemy, że stosownie do treści art. 18 Prawa o notariacie notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.”


„Stosownie do treści art. 34 ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informujemy, że notariusz – jako instytucja obowiązana, w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, co do których stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celach realizacji obowiązków wynikających z tej Ustawy”.